ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:


2014 m. liepos 31 d. ketvirtadienis - 22:35
NAUJIENOS:

2014-07-31. Rajono tarybos sprendimu rūkaliams „susiaurėjo“ Anykščių erdvės

Rajono taryba ilgokai diskutavo dėl nerūkymo zonos šalia Koplyčios paskelbimo. Menų centro direktorius Tomas Tuskenis savo prašymą Senųjų Anykščių kapinių ir Koplyčios teritoriją priskirti nerūkimo zonai motyvavo tuo, kad taip siekiama apsaugoti teritoriją nuo šiukšlių. 


Tarybos narys Artūras Šajevičius klausimą rajono tarybai  pristatančios savivaldybės gydytojos Vaivos Daugelavičienės klausė: 


- Nepilnamečių negalima bausti, jeigu jie ir rūkys šioje teritorijoje.  O ar verta skelbti čia nerūkimo zoną,  jei žinome, kad vis tiek  vestuvininkai rūkys.  Buvo kalbama, kad bus pastatyti du suoliukai ir šiukšliadėžė rūkantiems.Taip kaip ten bus? – domėjosi tarybos narys.2014-07-31. Kyla kultūros darbuotojų atlyginimai

Ketvirtadienį vykusiame rajono tarybos posėdyje vėl buvo  keliami atlyginimai. Tarybos narys Lukas Pakeltis tuo klausimu išreiškė susirūpinimą: 


- Mes bene kiekviename posėdyje keliame kažkurios įstaigos darbuotojų atlyginimus. Ar neatsitiks taip, kad vėliau šios įstaigos prašys papildomų lėšų iš Savivaldybės biudžeto, - prasidėjus diskusijai dėl  didesnio Anykščių kultūros centro direktorės Dijanos Petrokaitės tarnybinio atlyginimo nustatymo, kalbėjo L. Pakeltis.


2014-07-31. Įsigalioja nauja mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka

 Rugpjūčio 1 d. įsigalioja nauja sveikatos apsaugos ministro patvirtinta Mokamų asmens sveikatos priežiūros (ASP) paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka. Esminis pasikeitimas pirminės asmens sveikatos priežiūros srityje – visos paslaugos, priskiriamos šeimos gydytojo normai, privalomuoju sveikatos draudimu apsidraudusiems gyventojams turi būti teikiamos nemokamai. Jei gydymo įstaiga sudariusi sutartį su ligonių kasa, pacientų negali būti prašoma mokėti už mėgintuvėlius, pirštines, kraujo paėmimą ar kitas tyrimams ir gydymui reikalingas priemones ar paslaugas. Mokamai, kaip iki šiol, bus atliekami tam tikri profilaktiniai sveikatos tikrinimai, kurių išlaidos nėra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis.


2014-07-31. Anykštėnai iš varžybų Lenkijoje parsiveža medalius

Liepos 27 dieną Anykščių KKSC ir klubo Viesulas slidininkai dalyvavo varžybose su riedslidėmis Goldapėje, Lenkijoje.

21 km. distancijoje antrą vietą iškovojo Jaunius Drūsys, o Silvija Adomonytė finišavo trečia.


2014-07-31. Per karščius gyventojų prašoma nesilankyti miškuose

KREIPIMASIS Į ANYKŠČIŲ KRAŠTO ŽMONES
Siekdami išvengti šios niokojančios stichijos Anykščių krašto miškuose, prašome nesant būtiniems reikalams nesilankyti miškuose bei kviečiame besilankančiuosius miške nesudaryti net ir menkos gaisro galimybės. Primename, kad net ir numesta stiklo šukė gali būti gaisro miške priežastimi, nekalbant apie atviros ugnies šaltinius. 


2014-07-31. Jei esi gidė – būk pasirengusi netikėtumams

„Kaip bepavadintum – ar profesija, ar darbu, ar hobiu, jei tai netampa tavo gyvenimo būdu, vadinasi, kažką ne tą darai“, – taip pokalbį su manimi pradėjo profesionali gidė Valerija Čybienė.   Apie tai, kaip dabartinė profesija tapo pomėgiu ir gyvenimo būdu, mudvi su Valerija kalbėjomės vieną karštą vasaros popietę.  


2014-07-30. Fes­ti­va­lis „Va­sa­ros kla­vi­šas – mu­zi­ki­niai po­kal­biai“

 „Ši­le­lis“ skai­ty­to­jus su­pa­žin­di­na su vyk­sian­čio fes­ti­va­lio da­ly­viais ir ini­cia­to­riais, ku­rie  drau­ge pir­mą kar­tą kon­cer­tuos Anykš­čiuo­se.

Ai­tor Gar­cia Mo­ra­ta gi­mė 1984 me­tais Bar­se­lo­no­je. Kla­si­ki­nės gi­ta­ros pra­dė­jo mo­ky­tis 21-erių me­tų Jo­sep Ma­ria Ru­e­ra kon­ser­va­to­ri­jo­je su pro­fe­so­riu­mi Jo­sep Hen­ri­qu­ez. Tuo pa­čiu me­tu ga­vo to­bu­li­ni­mo­si pa­mo­kas iš prof. Sa­da­hi­ro Ota­ni Es­co­la Lut­hier me­nų mo­kyk­lo­je. Ai­tor da­ly­va­vo įvai­riuo­se to­bu­li­ni­mo­si kur­suo­se su ži­no­mais gi­ta­ris­tais, to­kiais kaip Zo­ran Du­kic,  Wil­liam Ka­nen­gi­ser, Mar­co Smai­li,  Ar­nol­do Mo­re­no ir Car­les Tre­pat. Bai­gė ba­ka­lau­ro stu­di­jas pas ma­est­ro Álex Gar­robé Bar­se­lo­nos aukšto­jo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­je (ESMUC), šiuo me­tu to­bu­li­na­si Es­co­la Lut­hier prof. Fer­nan­do Rod­ri­gu­ez kla­sė­je.

Pau­li­na Dū­ma­nai­tė gi­mė Anykš­čiuo­se. Še­še­rių pra­dė­jo mo­ky­tis Anykš­čių vai­kų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je I. Mel­dai­kie­nės  (for­te­pi­jo­nas) ir V. Bu­ge­nie­nės (smui­kas) kla­sė­se. Nuo 2004 m. mo­kė­si M. K. Čiur­lio­nio na­cio­na­li­nė­je me­nų mo­kyk­lo­je, dės­ty­to­jos V. Kir­ve­ly­tės kla­sė­je. 2007 m. bu­vo pri­im­ta į M. Rost­ro­po­vi­čiaus lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­dą, ku­ris jai sky­rė sti­pen­di­ją moks­lams už­sie­ny­je.


2014-07-30. Juokas – dalykas rimtas

Tris dienas trukusios Anykščių miesto šventės kulminacija tapo Kultūros centro teatro parodytas spektaklis „Lietuvaitės“. Pjesę gūdžiais lietuvių kalbos draudimo 1899 metais parašė Anykščių rajone gyvenusi Liudvika Didžiulienė. Šį savo kūrinį autorė pasirašė slapyvardžiu „Žmona“. Už lietuviškos spaudos platinimą ir kitus nuopelnus Anykščių kraštui Anykščių viešoji biblioteka pavadinta autorės ir jos vyro Stanislovo vardu. Iš L. Didžiulienės parašytos pjesės turinio matome, kad tais laikais gyvenusios merginos labai norėjo susikurti savo namus ir šeimą. Jos visokiais būdais pataikavo į svečius užėjusiems vyrams, kad tik būtų pastebėtos. Nepaisydamos ar vyro tautybė lenkas, ar lietuvis, merginos visaip stengėsi ištekėti. Iš tokio jų elgesio L. Didžiulienė savo pjesėje švelniai pasijuokė. 


2014-07-30. „Pramogų paplūdimys“ atvyksta į Anykščius

Atlikėjo Soliario organizuojamas renginys „Pramogų paplūdimys“ aplankė jau daug miestų   Šį šeštadienį jis atvyksta į Anykščius, į kempingą „Po žvaigždėm“. 15 valandą  prasidėsiantis  renginys tęsis iki vėlumos. Visos dienos metu žmonės galės varžytis įvairiose rungtyse, mėgautis ramybės zona, pliuškentis vandenyje.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

            

            

            

Sprendimas: Moontrix