ŠIANDIENOS VARDADIENIAI:
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
2017 m. lapkričio 23 d. ketvirtadienis - 22:18
NAUJIENOS:

2017-01-09. Svėdasiškių draugija – rinkimų ir jubiliejaus išvakarėse

Svėdasiškių draugija „Alaušas“, įkurta 2007 m. Vilniuje, baigė devintuosius savo veiklos metus ir įgyvendino visus 2016 m. sumanymus. Vilniuje ir Svėdasuose ji turi apie šimtą veiklių narių ir keletą nuoseklių rėmėjų.

Visas tris kadencijas draugijai vadovauja pirmininkas Algimantas Indriūnas ir taryba. Ji, kaip ir pirmininkas, renkama ketveriems metams. Nuo 2012 m. dirba trečioji, greit savo kadenciją baigsianti draugijos taryba. Ją sudaro 7 nariai ir revizijos komisijos pirmininkė. Kiekvienas tarybos narys rūpinasi ir kuruoja atskirą draugijos veiklos sritį.

Pirmininkui ir tarybai vadovaujant, nepaisydama artėjančių rinkimų ir savo kadencijos pabaigos, draugija 2016 m. dirbo įprastu tempu ir atliko nemažai reikšmingų darbų. Svarbesnius jų prisiminkime.

Draugijos veiklos įdirbis

Nemažai laiko ir jėgų 2016 m. buvo skirta organizaciniams klausimams. Buvo surengti šeši tarybos posėdžiai, kuriuose svarstyti draugijos veiklos plėtros ir turinio klausimai, aptarti darbo planai ir priemonės jiems įgyvendinti, renginių projektai ir programos. Neliko nuošalėje ir naujų narių, ypač – jaunų kraštiečių, telkimo į draugiją problemos, ryšių stiprinimo su Svėdasų organizacijomis klausimai. Šie tarybos užmojai ir siekiai teigiamai motyvavo draugijos veiklą.

Darbo rezultatų analizė parodė, kad. iš visų 2016 m. draugijos surengtų susitikimų populiariausi buvo visuotiniai narių sambūriai, ypač – istorijos, kultūros, edukacijos ir patriotikos renginiai, skirti mokslo populiarinimo žinioms apie Lietuvos istoriją bei dabartį skleisti, meilei bei patriotizmui gimtajam kraštui ugdyti. Pastebėta, kad tokie renginiai intensyviausiai yra lankomi nuo draugijos įkūrimo.

Puoselėdama minėtą tradiciją, draugija 2016 m. Karininkų ramovėje surengė linksmą Šv. Velykų ir Atvelykio popietes,  iškiliai sutiko Naujuosius Metus, smagiai pažymėjo Tris Karalius. Šventėse dalyvavo draugijos nariai ir kiti Vilniuje įsikūrę kraštiečiai. Jose vyrauja pakili nuotaika, renkami gražiausi ir stipriausi margučiai, vyksta jų ridenimo varžybos, kalbama apie švenčių kilmę, tradicijas ir liaudies papročius, tarmiškai skaitomos eilės, skamba gimtojo krašto liaudies dainos.

Mėgstamos taip pat yra pažintinės išvykos, ekskursijos ir kelionės. Gegužės pradžioje draugijos nariai organizuotai aplankė pavasariškai bundančią gimtinę. Svėdasuose tvarkė motinų ir kitų artimųjų kapus, Šv. Arkangelo Mykolo parapijos bažnyčioje dalyvavo Šv. Mišiose už motinas, o paskui pasveikino gerbiamą mokytoją Joną Šimkevičių su 90-uoju gimtadieniu, kartu su svėdasiškiais aptarė artimiausius darbus.

Šiltų prisiminimų paliko ir gegužės viduryje surengta iškyla Vilniuje. Kraštiečiai, Arkikatedroje išklausę Šv. Mišias už mirusius ir gyvus svėdasiškius, sėdo į draugijos užsakytą laivą ir išplaukė Nerimi pasigrožėti žaliais upės krantais ir Vilniumi, pabendrauti ir pasilinksminti. O draugijos vyrų ansambliui uždainavus ukrainiečių kalba dainą „Nubalnoti jau žirgeliai“ („Raspregaite chlopci koni“), plojo visi keliauninkai laive ir ant kranto poilsiavę vilniečiai bei jų svečiai. Ne mažiau smagu buvo ir laive, prie suneštų vaišių stalo.

Daug dirbta, glaudinant draugijos ryšius su Svėdasų bei Anykščių socialinėmis institucijomis. Šie klausimai buvo svarstyti tarybos posėdžiuose, o birželio pradžioje, draugijai surengus Svėdasuose susitikimą su seniūnijos ir bendruomenės atstovais, kartu buvo aptartos Svėdasų 2016– 2017 m. raidos perspektyvos.

Be to, norėdama nuodugniau išsiaiškinti optimaliausius kai kurių Svėdasų problemų sprendimų kelius, rugpjūčio mėnesį draugija raštu kreipėsi į Anykščių rajono savivaldybę, o rugsėjį mūsų atstovus pokalbiui priėmė Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Čia kalbėta apie Svėdasų tolesnio vystymo problemas ir jų sprendimų galimybes.

Draugija, planuodama savo 2017 m. darbus, lapkričio pradžioje, sukvietė Svėdasų miestelio institucijų vadovų pasitarimą. Jame aptartos šių institucijų sąveikos, sprendžiant miestelio reikalus, glaudinimo ir darbų koordinavimo dalykai. Draugijai pasiūlius, buvo parengtas dalyvių sąveikos Svėdasų vystymo problemoms 2017 m. spręsti protokolas. Jį pasirašė draugijos „Alaušas“ ir Svėdasų seniūnijos, bendruomenių, Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bei kitų institucijų vadovai.

Glaudžius sąveikos ryšius draugija palaikė ir su kraštiečių visuomeninėmis organizacijomis: Pasaulio anykštėnų bendrija (PAB), Vilniaus anykštėnų sambūriu (VAS), Vilniuje veikiančiais Utenos, Rokiškio, Kupiškio ir kitais Aukštaitijos rajonų kraštiečių klubais. Draugijos pirmininkas A. Indriūnas buvo VAS tarybos narys, o VAS pirmininkė Rita Virbalienė bei tarybos narės Janina Baublienė ir Regina Smetonaitė dažnai lankėsi Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ posėdžiuose bei kituose renginiuose. Nemažai mūsų narių dalyvavo anykštėnų organizuotuose istorijos, kultūros ir etnokultūros (pvz., Aukštaitijos gegužinėse Vingio parke ir kt.) renginiuose, kartu lankė literatūros bei istorijos muziejus ir parodas, žymias Vilniaus ir jo apylinkių vietas.

Jubiliejus ir kiti iššūkiai

Naujų rūpesčių draugijai iškėlė artėjantis dešimtmečio jubiliejus. Ruoštis jam jau pradėta prieš metus. Pirmiausia buvo sumanytas, parengtas ir išleistas spalvotas jubiliejinis lankstinukas „Svėdasiškių draugija „Alaušas“: pasitinkant veiklos dešimtmetį“. Jame yra glausta 2007–2016 m. draugijos veiklos apžvalga ir nemažai nuotraukų. Lankstinukas pasirodė rugsėjį ir buvo pradėtas platinti draugijos nariams bei kitiems kraštiečiams nemokamai Vilniuje ir Svėdasuose.

Kita vertus, artėjantį jubiliejų vainikavo pradėtas leisti draugijos laikraštis „Svėdasų varpas“. Pirmasis jo numeris buvo išspausdintas 2016 m. liepos mėnesio pradžioje Kaune. Laikraštis rengiamas visuomeniniais pagrindais, išeina kartą per mėnesį, yra nemokamas. Spausdinimo darbus ir medžiagas apmoka rėmėjai (draugijos nariai ir draugija). Iki metų pabaigos buvo išleisti šeši numeriai. Platinamas draugijos nariams, kitiems svėdasiškiams ir jų bičiuliams Vilniuje, Svėdasų seniūnijoje, bibliotekoje bei klebonijoje. Be to, elektroninis variantas yra patalpintas draugijos „Alaušas“ internetinėje svetainėje http://www.svedasai.info/svedasiskiu-draugija-alausas--60/lt/.

Artėjant draugijos jubiliejui, gražios iniciatyvos ėmėsi draugijos pirmininkas Algimantas Indriūnas. 2016 m. pradžioje Svėdasuose jis įsteigė savo giminaičio „Kunigo Aleksandro Papučkos vardo meilės ir gerumo premiją“.

Mūsų kraštietis kun. A. Papučka (1914–1977 m.) buvo Vaižganto giminaitis. Jis gimė, mokėsi ir Svėdasuose buvo įšventintas į dvasininkus. Dirbo įvairiose Aukštaitijos parapijų bažnyčiose: Biržų r. Vabalninko, Anykščių miesto, Zarasų r. Salako ir Antalieptės, Anykščių r. Skiemonių ir kt.  Visiems buvo teisingas, aukštos moralės, be galo pamaldus ir nuoširdžiai atsidavęs bažnyčiai bei savo ganytiniams. Anais laikais jis nuosekliai gynė tikėjimo laisvę ir dėl to pasaulietinės valdžios buvo nemėgstamas, netgi persekiojamas ir blaškomas po parapijas.

Vilniuje gyvenantis inžinierius A. Indriūnas premiją sumanė, norėdamas pagerbti savo dėdės atminimą, Jis yra ir jos fundatorius. Premijos tikslas ir paskirtis – ugdyti dorą jaunimą, stiprinti religinius, pilietinius ir patriotinius jausmus. Ji skiriama moksleiviams, studentams, tarnautojams, darbininkams ir kt. Pagal premijavimo nuostatus, nugalėtojas paaiškėja susumavus konkurso „Geriausias rašinys apie meilę Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ rezultatus. Laureato diplomas ir piniginė premija atitenka geriausio rašinio autoriui.

Pirmasis rašinio konkursas, kunigo A. Papučkos premijai gauti, buvo paskelbtas Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje 2016 m. pradžioje ir tęsėsi iki pat vasaros atostogų pabaigos. Komisijai susumavus rezultatus, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ pirmininkas Algimantas Indriūnas juos paskelbė rugsėjo 19 dieną Malaišiuose, kraštiečiams ir svečiams susirinkus į „Vaižgantinių“ šventę.

2016 m. kunigo A. Papučkos vardo meilės ir gerumo premiją laimėjo Svėdasų Juozo-Tumo Vaižganto gimnazijos 11-osios klasės moksleivė Aušrinė Neniškytė. Jos rašinys „Gerumo šviesa“ apie žmogaus meilę žmogui, konkurse „Dievui, Žmogui ir Tėvynei“ Svėdasų gimnazijos mokytojų ir premijos steigėjo buvo pripažintas pačiu geriausiu. „Vaižgantinėse“ gimnazijos mokytoja Rimutė Kniežienė ir premijos steigėjas Algimantas Indriūnas moksleivei Aušrinei Neniškytei įteikė pirmąjį konkurso nugalėtojos diplomą ir piniginę premiją.

Nepaisant to, kad Svėdasų gyventojai dažnai dalyvauja įvairiuose konkursuose, kuriuos visuomet lydi apdovanojimai, mūsų kraštiečio kunigo A. Papučkos vardo premija, rodos, taip pat gražiai čia pritapo ir susilaukė deramo kraštiečių dėmesio bei palankaus vertinimo.

Buvo atlikta ir daugiau darbų, kurie šiuo metu, kaip ir senieji metai, vis labiau ir labiau ima nuo mūsų tolti. O naujieji jau diktuoja Svėdasiškių draugijai „Alaušas“ naujus rūpesčius.

Prieš akis – 10-mečio jubiliejus, visuotinis narių susirinkimas ir pirmininko bei tarybos rinkimai, interneto svetainės tvarkymo ir finansavimo reikalai, laikraščio „Svėdasų varpas“ leidybos problemos, kraštiečio, lietuvių literatūros klasiko, rašytojo, kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto artėjantis 100-metis. Draugija turi ir kitų sumanymų, bet apie juos – kitą kartą. Laikas vėluojančių nelaukia!

Romualdas Vytautas Rimša, Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ tarybos narys, atsakingas už mokslinę veiklą

 
RAŠYK KOMENTARĄ

Klausimai / Komentarai / Diskusijos (0)
Straipsnio komentuoti nebegalite!
         

            Sprendimas: DPromoLink